គម្រោង : International University (IU) Battambang Branch

គម្រោង : HEINEKEN FACTORY-CIVIL WORK

គម្រោង : ក្រសួងសុខាភិបាល

គម្រោង : Referral Hospital

គម្រោង : Makak Primary School